RoundTable Impact & Sustainability

CyberForum e.V. Haid- und Neu-Str. 18-20, Karlsruhe, Germany

Am 22. Mai, 17-19 Uhr findet der vom CyberForum e.V. initiierte RoundTable "Impact & Sustainability" statt. Es geht um den […]

InfoMarkt Impact & Sustainability

CyberForum e.V. Haid- und Neu-Str. 18-20, Karlsruhe, Germany

Am 14. Juni, 18-21 Uhr findet der vom CyberForum e.V. initiierte InfoMarkt "Impact & Sustainability" statt. Es geht um den […]